ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

MOL Meets to Report Plan/Projects on Systems to Monitor and Evaluate Nationwide

Date: 
Wednesday, 31 July 2019

            On July 31, 2019, at 09.00 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Suradej Waleeittikul chaired the meeting to report plans/projects in the system to monitor and evaluate nationwide. The meeting took place at the Prasong Rananant Conference Room, 5th floor, Ministry of Labour.

 

MOL Labour Welfare Committee Meets

Date: 
Tuesday, 30 July 2019

            On July 30, 2019, at 13.30 hours, Deputy Permanent Secretary Mr. Viwat Jiraphanvanich chaired the Labour Welfare Committee Meeting No. 9/2019 at the Labour Relations Committee Meeting Room, 1st Floor, Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour.

 

ก.แรงงาน ประชุมรายงานผลแผนงาน/โครงการระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ

Date: 
Wednesday, 31 July 2019

            วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมชี้แจงการรายงานผลแผนงาน/โครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

ก.แรงงาน ประชุม คกก.สวัสดิการแรงงาน

Date: 
Tuesday, 30 July 2019

            วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น ๑ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน

 

MOL Maritime Labour Committee Meets

Date: 
Thursday, 25 July 2019

            On July 25, 2019, at 09.30 hours, Deputy Permanent Secretary Mr. Viwat Jiraphanvanich chaired the meeting of the Maritime Labour Committee following the Maritime Labor Act, BE 2558 (2016) No. 2/2019.

ก.แรงงาน ประชุม คกก.แรงงานทางทะเล

Date: 
Thursday, 25 July 2019

            วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานทางทะเล ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้พิจารณาการแก้ไขมาตรา ๑๖ และมาตรา ๕๙ ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ ร่างระเบียบคณะกรรมการแรงงานทางทะเล ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาแก้ไขกฎหมายแรงงานทางทะเลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมการกงสุล การแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดเรืออื่นที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.

MOL Employee Welfare Fund Committee Meets No. 7/2019

Date: 
Monday, 22 July 2019

            On July 22, 2019, at 09.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Viwat Jiraphanvanich chaired the meeting of the Employee Welfare Fund Committee No. 7/2019. The meeting considered the amendment of the regulations concerning the receipt, payment and keeping of money of the Employee Welfare Fund, 1999, and the committee regulations on the remittance of money for keeping in the Employee Welfare Fund, B.E 2542 (1999).

ก.แรงงาน ประชุม คกก.กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

Date: 
Monday, 22 July 2019

            วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขระเบียบคณะกรรมการกองทุนลูกจ้างว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างว่าด้วยการนำส่งเงินเพื่อเก็บรักษาเงินในกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างคืน พ.ศ.๒๕๔๒ การจำหน่ายหนี้ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง การจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย และการประชุมและเลือกกันเองของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน

Permanent Secretary of Labour Awards Trainees in NPD3 Program

Date: 
Friday, 19 July 2019

            Permanent Secretary of Labour awarded certificates to 43 people in the third batch of trainees who passed the "The Leader of Change for the 3rd Generation of Labour Development" (NPD 3) program. The course is under the project to support the strategy of strengthening health and safety in the workplace for the quality of life of local workers in the eastern region.

 

Newly Appointment Labour Minister M.R. Chatumongol Sonakul Worships Sacred Items at 09.09 Hrs

Date: 
Wednesday, 17 July 2019

            At the auspicious time of 09.09 hours, M.R. Chatumongol Sonakul paid homage to the sacred items at the Ministry of Labour, including Phra Phut Sutthitham Bophit, Phra Phut Chinnarat, San Por Pu Chai Mongkhon, San Thao Mahaprom Thewarit, San Por Pu Suchin Promma and the Buddha placed in the office of the 15th Minister of Labour, on the occasion of being appointed as Minister of Labour. The appointment came after the royal decree announcing the appointment of the Minister on July 10, whereby the Labour Minister presented an oath of allegiance before taking office on July 16. 

 

Syndicate content