ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

MOL Broadcasts on Public Television Station

Date: 
Thursday, 13 June 2019

            On June 13, 2019, at 14.00 hours, Deputy Permanent Secretary Pol.Maj. Romayong Surakitbunharn was broadcasted for a program at Thai PBS in Nakhon Sawan Province, on June 14-15, 2019, at the Thai PBS television station.

 

ก.แรงงาน ประชุม คกก.วิชาการและกลั่นกรอง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

Date: 
Friday, 14 June 2019

            วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรอง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการศึกษารูปแบบของการกำหนดค่าจ้างสำหรับแรงงานที่เหมาะสมกับประเทศไทย และการวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบ ข้อดี-ข้อเสียในการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน 

 

ก.แรงงาน ออกอากาศรายการสถานีประชาชน

Date: 
Thursday, 13 June 2019

            วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน ออกอากาศรายการ สถานีประชาชน ไทยพีบีเอสสัญจร จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

 

MOL Receives “Ananda Mahidol Day Pin”

Date: 
Sunday, 09 June 2019

            On June 9, 2019, Princess Maha Chakri Sirindhorn presented an “Ananda Mahidol Day pin” for 21019, to the Ministry of Labour’s Inspector-Generals Mrs. Achara Kaewgamchaicharoen, as the ministry’s representative. The occasion took place at the Aor.Por.Ror. building, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Chulalongkorn Hospital.

 

MOL Lays Flowers in Commemoration on Ananda Mahidol Day

Date: 
Sunday, 09 June 2019

            On June 9, 2019, at 08.00 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Suradej Waleeittikul led the Ministry of Labour’s officials to lay flowers at the royal statue of Ananda Mahidol, King Rama VIII in commemoration of the former monarch on the anniversary of his passing. The ceremony took place at the statue of the king, Rama VIII building, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Chulalongkorn Hospital.

 

ก.แรงงาน เข้ารับพระราชทาน “เข็มวันอานันทมหิดล”

Date: 
Sunday, 09 June 2019

            วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน “เข็มวันอานันทมหิดล” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุม เฉลิม พรมมาส อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

ก.แรงงาน วางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันอานันทมหิดล

Date: 
Sunday, 09 June 2019

            วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน นำคณะข้าราชการกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๘ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๘ อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

MOL Working Committee on Considering Substantial Labour Information and International Labour Standards Meets

Date: 
Tuesday, 04 June 2019

            On June 4, 2019, at 13.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour, Mr. Suradej Waleeittikulchaired the working committee’s meeting on considering the substantial labour information and international labour standards no. 2/2019. The meeting considered the preparation of the answer to the questions in the first report, requested the ILO Convention No. 111 and the plan and timeframe for the preparation of the first report for the ILO Convention No.111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation, 1958. The meeting took place at the Prasong Rananant Conference Room, 5th Floor, Ministry of Labour.

 

MOL Places Tray of Flowers and Lights Candles in Honour of HM Queen’s Birthday

Date: 
Tuesday, 04 June 2019

            On June 3, 2019, the Ministry of Labour’s Inspector-General, Mr. Tawat Benchatikul representative the Ministry of Labour, placing a tray of flowers and lighting candles in honour of Her Majesty's Queen Suthida’s birthday which took place in Sanam Luang.

 

ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อมูลสารัตถะด้านแรงงานและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

Date: 
Tuesday, 04 June 2019

            วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อมูลสารัตถะด้านแรงงานและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้พิจารณาการจัดทำคำตอบต่อข้อคำถามตามแบบฟอร์มรายงานฉบับแรก (First Report) ขออนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๑๑ และแผนงานและกรอบเวลาการจัดทำรายงานการอนุวัติมาตรฐานแรงงานฉบับแรก (First Report) สำหรับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๑๑ ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและอาชีพ) ค.ศ. ๑๙๕๘ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน 

 

Syndicate content