ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานการรับจ่ายเงินและแบบรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร๑