ประกาศคณะกรรมการทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เกิดจากการทำงาน