ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เรื่อง กำหนดอัตรา และระยะเวลาการได้รับเงินทดแทนกาขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ