สรุปผลการสัมมนาไตรภาคี รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐