ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กฎหมายแรงงาน

กฎหมาย TH EN
legal icon พระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิ ในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon พระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ดาวน์โหลดกฎหมาย Download law
legal icon กฏกระทรวง กำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย ตามพระราชบัญญัติเงินทนแทน พ.ศ.๒๕๓๗ , พ.ศ. ๒๕๔๘ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon กฏกระทรวง กำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑(๒๕๔๑) ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon พระราชกฤษฎีกา กำหนดงานที่ให้มีการคุ้มครองแรงงานแตกต่างไปจาก พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon กฎกระทรวง กำหนดงานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุด พ.ศ. ๒๕๕๒ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon กฏกระทรวงแรงงาน กำหนดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจจ้างทำงานได้ พ.ศ.๒๕๔๗ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon กฏกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๔๓)ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon กฏกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๔๑)ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon กฏกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๔๑)ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย