ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

แผนปฏิบัติงาน ส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ 2556 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ 2557 
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาร 2555 และ แผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ 2556
   ปก - บทนำ
   ส่วนที่ 1
   ส่วนที่ 2
   ส่วนที่ 3
             สรุปการจัดสมัชชา 1
                สรุปการจัดสมัชชา 2 (1)  และ  สรุปการจัดสมัชชา 2(2)
                สรุปการประชุม คนช 1.
                รายงานการประชุม คนช. 1
   ภาคผนวก
แผนปฏิบัติงาน ส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2555-2559  
     
 

 

เอกสารแผ่นพับ "สรุปสาระสำคัญแผนปฏิบัติงาน ส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2555-2559"
     
  แผนปฏิบัติงาน ส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
     
ที่มา : กองเศรษฐกิจการแรงงาน สป.