ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

แผนปฏิบัติการประจำปี

ปีงบประมาณ    แผนปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน       แผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวง
2562   ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด
2561   ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด
2560   ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด
2559   ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด
2558   ดาวน์โหลด    ดาวน์โหลด
2557   ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด
2556   ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด
2555   ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด
2553   ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด
 
ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ สป.