สรุปผลความเห็นของคณะที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนและเครือข่ายภาคประชาสังคมในการตรวจราชการฯ