ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สรุปผลความเห็นของคณะที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนและเครือข่ายภาคประชาสังคมในการตรวจราชการฯ