ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

แนะนำห้องสมุด สป.

ประวัติและการดำเนินงาน
 
ห้องสมุดกระทรวงแรงงานเดิมชื่อห้องสมุดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เริ่มจัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2540 อยู่ในสังกัด
สำนักสารสนเทศแรงงานและสวัสดิการสังคม เมื่อปี พ.ศ. 2545 มีการปฏิรูประบบราชการและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน่วยงาน
ทำให้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงแรงงานและห้องสมุดเปลี่ยนชื่อตามหน่วยงานอยู่ในสังกัดศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนับแต่นั้นมา

ห้องสมุดกระทรวงแรงงาน เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2543 โดยใช้มาตรฐานการให้หมวดหมู่หนังสือ
แบบ ILO Thesaurus ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ห้องสมุดในสังกัดกระทรวงแรงงานใช้ ปัจจุบันใช้โปรแกรม Magic Library
ในการบริหารจัดการห้องสมุด

 

ทรัพยากรสารนิเทศ

 

    1. หนังสือวิชาการทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้านแรงงานอาทิ การจัดหางาน, สวัสดิและคุ้มครองแรงงาน ประกันสังคม พัฒนาฝีมือแรงงาน ฯลฯ

2. หนังสืออ้างอิงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ , สารานุกรม , พจนานุกรมต่าง ๆ

3. เอกสารสิ่งพิมพ์ด้านแรงงาน เช่น สถิติ นโยบาย รายงานการปฏิบัติงาน และ เอกสารผลงานทางวิชาการด้านแรงงานต่าง ๆ ของข้าราชการ

4. วารสารด้านแรงงาน และวารสารต่าง ๆ

5. งานวิจัย/เอกสารจุลสาร ด้านแรงงานและความรู้ทั่วไป

6. หนังสือพิมพ์

7. ซีดีรอม วีดีโอเทป

8. ฐานข้อมูลหนังสือของห้องสมุด

 

การให้บริการ

ข้าราชการและบุคคลภายนอก สามารถใช้บริการห้องสมุดได้ ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 

บริการต่าง ๆ
- บริการยืม - คืน
- บริการยืม - คืนระหว่างห้องสมุด : สอบถามรายละเอียดที่เคาน์เตอร์ให้บริการ
- บริการตอบคำถาม ช่วยค้นคว้า และวิจัย
- ตรวจสอบหนังสือเกินกำหนด
- บริการจอง (สมาชิกสามารถจองผ่านระบบห้องสมุด
- บริการสืบค้นฐานข้อมูลของห้องสมุด
- บริการสืบค้นข้อสนเทศทาง Internet

 

<< เข้าสู่ระบบห้องสมุด >>