โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

 ที่มา : กลุ่มงานอัตรากำลังและระบบงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล