ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

แนะนำห้องสมุด

 ประวัติและการดำเนินงาน

 

ห้องสมุดกระทรวงแรงงานเดิมชื่อห้องสมุดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เริ่มจัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2540 อยู่ในสังกัด สำนักสารสนเทศแรงงานและสวัสดิการสังคม เมื่อปี พ.ศ. 2545 มีการปฏิรูประบบราชการและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน่วยงาน ทำให้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงแรงงานและห้องสมุดเปลี่ยนชื่อตามหน่วยงานอยู่ในสังกัดศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนับแต่นั้นมา

 

ห้องสมุดกระทรวงแรงงาน เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2543 โดยใช้มาตรฐานการให้หมวดหมู่หนังสือ แบบ ILO Thesaurus ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ห้องสมุดในสังกัดกระทรวงแรงงานใช้ ปัจจุบันใช้โปรแกรม Magic Library ในการบริหารจัดการห้องสมุด  

 

 ทรัพยากรสารนิเทศ

 

1. หนังสือวิชาการทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้านแรงงานอาทิ การจัดหางาน, สวัสดิและคุ้มครองแรงงาน ประกันสังคม พัฒนาฝีมือแรงงาน ฯลฯ

2. หนังสืออ้างอิงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ , สารานุกรม , พจนานุกรมต่าง ๆ
3. เอกสารสิ่งพิมพ์ด้านแรงงาน เช่น สถิติ นโยบาย รายงานการปฏิบัติงาน และ เอกสารผลงานทางวิชาการด้านแรงงานต่าง ๆ ของข้าราชการ
4. วารสารด้านแรงงาน และวารสารต่าง ๆ
5. งานวิจัย/เอกสารจุลสาร ด้านแรงงานและความรู้ทั่วไป
6. หนังสือพิมพ์
7. ซีดีรอม วีดีโอเทป
8. ฐานข้อมูลหนังสือของห้องสมุด

 

 การให้บริการ

 

ข้าราชการและบุคคลภายนอก สามารถใช้บริการห้องสมุดได้ ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

บริการต่าง ๆ
- บริการยืม - คืน
- บริการยืม - คืนระหว่างห้องสมุด : สอบถามรายละเอียดที่เคาน์เตอร์ให้บริการ
- บริการตอบคำถาม ช่วยค้นคว้า และวิจัย
- ตรวจสอบหนังสือเกินกำหนด
- บริการจอง (สมาชิกสามารถจองผ่านระบบห้องสมุด)
- บริการสืบค้นฐานข้อมูลของห้องสมุด
- บริการสืบค้นข้อสนเทศทาง Internet