ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หลักเกณฑ์การพิจารณา

 

หลักเกณฑ์/เงื่อนไขการพิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน ในเบื้องต้น   

       1. คำนึงถึงความมั่นคงของชาติ การพัฒนาเศรษฐกิจ โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย และความต้องการแรงงานในภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ได้แก่ เป็นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการจ้างงานหรือไม่  กิจการนั้นส่งเสริมการนำรายได้เข้าประเทศหรือไม่ (เช่น กิจการส่งออก หรือการท่องเที่ยว)  มีการนำวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาใช้ และถ่ายทอดให้คนไทยเป็นงานที่คนไทยยังทำไม่ได้ หรือขาดแคลนแรงงานคนไทยหรือไม่ เป็นต้น

       2. นายจ้างสถานประกอบการที่เป็นนิติบุคคลไทยที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2 ล้านบาท หรือนิติบุคคลต่างด้าวที่มีการนำเงินโอนมาลงทุนจากต่างประเทศ  3 ล้านบาท พิจารณาอนุญาตได้  1 คน ทั้งนี้ อนุญาตให้ได้ไม่เกิน 10 คน

       3. คนต่างด้าวตามที่มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ องค์การมหาชนตามกฎหมาย

       4. คนต่างด้าวทำงานในมูลนิธิ สมาคม หรือองค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหากำไร หรือเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม เป็นต้น

       5. อื่น ๆ ตามที่ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552 กำหนด