ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

อัตราค่าธรรมเนียม

                                                            อัตราค่าธรรมเนียม

กำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ ฉบับละ 100 บาท

 ค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าวสำหรับอาชีพรับจ้างทำงานในบ้านและอาชีพกรรมกร

1.ใบอนุญาต  
    (ก) อายุไม่เกิน 3 เดือน ฉบับละ      225    บาท
    (ข) อายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ฉบับละ      450    บาท
    (ค) อายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ฉบับละ      900    บาท

    (ง) อายุเกิน 1 ปี ให้ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปี เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)

2.การต่ออายุใบอนุญาต  
   (ก) อายุไม่เกิน 3 เดือน ครั้งละ    225   บาท
  (ข) อายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ครั้งละ    450   บาท
   (ค) อายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี  ฉบับละ   900   บาท
   (ง) อายุเกิน 1 ปี ให้ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปี เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
3.ใบแทนใบอนุญาต   ฉบับละ   200    บาท
4.การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงาน ครั้งละ    900    บาท
5.การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้าง  ครั้งละ    900    บาท
6.การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทำงาน ครั้งละ    900    บาท
7.การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไขในการอนุญาต ครั้งละ    150   บาท
ค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าวสำหรับสาขาอาชีพอื่น นอกจากสาขาอาชีพรับจ้างทำงานในบ้านและอาชีพกรรมกร
1.ใบอนุญาต  
   (ก) อายุไม่เกิน 3 เดือน ฉบับละ   750    บาท
   (ข) อายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ครั้งละ 1,500    บาท
   (ค) อายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี  ครั้งละ 3,000    บาท
   (ง) อายุเกิน 1 ปี ให้ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปี                             เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)  
2.การต่ออายุใบอนุญาต  
   (ก) อายุไม่เกิน 3 เดือน ฉบับละ    750    บาท
   (ข) อายุเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ครั้งละ 1,500    บาท
   (ค) อายุเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี ครั้งละ 3,000    บาท
   (ง) อายุเกิน 1 ปี ให้ชำระค่าธรรมเนียมสำหรับระยะเวลาที่เกิน 1 ปี เพิ่มขึ้นตามอัตราใน (ก) (ข) หรือ (ค)
3.ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ   500    บาท
4.การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะงาน ครั้งละ 1,000    บาท
5.การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้าง  ครั้งละ 3,000    บาท
6.การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มท้องที่หรือสถานที่ทำงาน ครั้งละ 1,000    บาท
7.การอนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่มเงื่อนไขในการอนุญาต ครั้งละ  150    บาท

หมายเหตุ ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2558
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน  2557

 Download :กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2558

AttachmentSize
k49-2b-2558-a0004.pdf29.12 KB