ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หน้าที่ของนายจ้างและคนต่างด้าว

 

 

• หน้าที่ของนายจ้าง

     - รับคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานกับตนเท่านั้น
     - ไม่รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าทำงานกับตน หรือทำงานที่มีลักษณะงาน หรือเงื่อนไขต่างไปจากที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต

 

• หน้าที่ของคนต่างด้าว

     - ถือใบอนุญาตทำงานไว้กับตัว หรือ ณ สถานที่ทำงาน
     - ทำงาน ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงานเท่านั้น 
     - กรณี ใบอนุญาตทำงานชำรุด สูญหาย ยื่นขอใบแทนภายใน 15 วัน
     - กรณี เปลี่ยน/เพิ่ม การทำงาน สถานที่ทำงาน ท้องที่การทำงาน หรือ นายจ้าง ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนก่อนจึงจะทำงานนั้นได้