ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประเภทคนต่างด้าวที่มีสิทธิขออนุญาตทำงานได้

 

คุณสมบัติของคนต่างด้าวที่จะขอใบอนุญาตทำงาน

  

 1. คนต่างด้าวที่มีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับใบอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร

         เป็นการชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง(NON-IMMIGRANT) โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้า

         มาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน(TOURIST/TRANSIT) ซึ่งจะขออนุญาตทำงานครั้งแรก

         หรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุจึงต้องขอใหม่

  

 2.มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต

 

 3.ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรค

         ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ

         อย่างร้ายแรง หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง

 

 4.ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการ

         ทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันเข้าขอรับอนุญาตเอกสารสำหรับยื่นคำขอรับ

         ใบอนุญาตทำงาน

 

โปรดตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนยื่นคำขอและจัดเรียงเอกสารตามลำดับ

 

1.แบบรับคำขอ ตท.2 และรูปถ่ายขนาด 5*6 ซม. จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

 

2.หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบที่กำหนด)

 

3.สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงาน (กรณีไม่สามารถนำมาแสดงได้ให้

ใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนดไว้)

 

4.ใบรับรองแพทย์ซึ่งรับรองว่าผู้ขอไม่มีโรคต้องห้ามตามกฎหมาย (ไม่เกิน 6 เดือน)

 

5.สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

พร้อมฉบับจริง

 

6.แบบแจ้งการรับเข้าทำงาน (ตท.10) หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างติดอากรแสตมป์

10 บาทและสำเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง

 

7.กรณีคนต่างด้าวไม่มายื่นคำขอด้วยตนเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (โดยพิจารณาเอกสารตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา พ.ศ. 2547)