ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

แผนปฏิบัติราชการ

  

   แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 - 2558)  กระทรวงแรงงาน                                              

 

  ปก                        
  คำนำ สารบัญ   
  ส่วนที่ 1 บทนำ แผน/โครงการ
  ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 - 2558 กระทรวงแรงงาน
  ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 - 2558 จากระบบ e-budgeting กระทรวงแรงงาน
  ส่วนที่ 4 ภาคผนวก

 

   แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552 - 2555) กระทรวงแรงงาน                                               
 
   แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551 - 2554) กระทรวงแรงงาน