ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สมาร์ทเลเบอร์ (SMART LABOUR) แอปพลิเคชั่นบริการด้านแรงงานทุกที่ ทุกเวลา ตอบสนองคนทำงานยุคดิจิทัล

SMART LABOUR 3

 

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)                    ระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS)

anndr ios

 

“Smart Labour 3” ผ่าน Google Play ของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และผ่าน App Store ของระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) และผ่านศูนย์กลางแอพพลิเคชันภาครัฐ (Government Application Center: GAC) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยแอพพลิเคชันมีบริการ ดังนี้ 

  1. บริการแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ 
  2. บริการรับแจ้งปัญหาแรงงานต่างด้าว (DOE Help Me)
  3. แจ้งเตือนส่งเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 
  4. ค้นหาข้อมูลและตำแหน่งโรงพยาบาลผู้ประกันตน 
  5. ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40
  6. บริการตรวจสอบผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

SMART LABOUR 2

ดาวโหลดเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ Mobile Application “Smart Labour2”

SMART LABOUR

            นโยบายของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนา และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในภาครัฐ (e-Government) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจ จะต้องดำเนินการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทันสมัยและโปร่งใส  เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสารสนเทศและการบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

            กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการตามนโยบายข้างต้น โดยให้มีการพัฒนา Mobile Application ในชื่อ SMART LABOUR เป็นการตอบสนองความต้องการของคนทำงานในยุคดิจิทัล ให้เข้าถึงบริการด้านแรงงานที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ผ่านอุปกรณ์ สมาร์ทโฟน (Smart Phone) และแท็บเล็ต (Tablet) โดยให้มีบริการข้อมูลข่าวสาร/สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ใช้แรงงาน พร้อม 4 บริการหลักระยะแรก ได้แก่ 

             ค้นหาตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ 

             ตรวจสอบเงินสะสมของผู้ประกันตนกรณีชราภาพ 

             ร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านสวัสดิการแรงงาน และติดตามผลการจัดการปัญหา

             ค้นหาหลักสูตรการอบรมฝีมือแรงงาน และหลักสูตรที่เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

            ทั้งนี้ สามารถค้นหาและดาวน์โหลด SMART LABOUR แอปพลิเคชั่น จาก Google Play ในระบบแอนดรอยด์ (Android) และจาก App Store ในระบบไอโอเอส (iOS) ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือค้นหาผ่านศูนย์กลางแอปพลิเคชั่นภาครัฐ (Government Application Center: GAC) 

            โดยบริการระยะต่อไป สามารถสมัครงานได้ในทุกที่ ทุกเวลา พร้อม Matching ตำแหน่งงานระหว่างผู้หางานทำกับนายจ้าง ทั้งสามารถตรวจสอบสถานะผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33, 39 และ 40 รวมทั้งตรวจสอบสถานพยาบาลที่เลือกไว้ ตลอดจนตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ด้วย

 

แหล่งที่มา: 
กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สป. โทร.0 2232 1416
Date: 
Thursday, 03 December 2015