PROFIT SHARING

 

แปลว่า         : การเฉลี่ยผลกำไร

หมายถึง      : แผนที่จะทำให้ลูกจ้างได้รับการแบ่งปันส่วนหนึ่งตามกำหนดจากรายได้สุทธิของบริษัท

หรือเป็นรายได้นอกเหนือไปจากจำนวน ที่ได้ระบุไว้โดยปกติจะทำการหารายเฉลี่ยจากบันทึกการทำงาน

ของลูกจ้างหรือด้วยวิธีอื่น แล้วจ่ายให้ในรูปปันผลรายปี หรือรายครึ่งปี