ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร. สิงคโปร์ จัดอบรมอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ รุ่น 12

 การอบรมอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ ณ สิงคโปร์

         เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 สนร.สิงคโปร์ได้จัดฝึกอบรมอาสาสัมครแรงงานในต่างประเทศ รุ่น 12 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม กว่า 130 คน 

         นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้กล่าวเปิดการอบรมฯ และให้ข้อมูลเกี่ยวการทำงานในประเทศสิงคโปร์ ผู้แทนกระทรวงกำลังคนสิงคโปร์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และข้อควรระวังในการทำงาน ฝ่ายกงสุลให้คำแนะนำการให้บริการของสอท. สิงคโปร์ ในช่วงบ่าย แพทย์หญิงจันทรฯ คุณหมอประจำโรงพยาบาลในสิงคโปร์ ได้ให้คำแนะนำการรักษาสุขภาพ และมีกิจกรรมของอาสาสมัครแรงงาน พร้อมการเลือกผู้แทนเป็นประธานกลุ่มอสร. รุ่นที่ 12

         ทั้งนี้ ท่านเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ นายธงชัย ชาสวัสดิ์ ได้มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม รวม 111 คน รวมทั้งให้โอวาทกับอสร. พร้อมทั้งกล่าวปิดงาน