ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

แรงงานจังหวัดน่านติดตามตรวจโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 นายทวีผล สมประสิทธิ์ แรงงานจังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ติดตามตรวจโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (โครงการประชารัฐ หมู่บ้านละสองแสนบาท) ในพื้นที่ตำบลบ่อสวก อ.เมืองน่าน ตามคำสั่งจังหวัดน่านที่ 8089/2559