ประกาศราคากลางจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงแรงงานผ่านสื่อวิทยุ โดยวิธีตกลงราคา