ประกาศราคากลางและร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประกวดราคาเช่ารถยนต์