ประวัติรองอธิบดี/รองเลขาธิการฯ

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
     
นายวิวัฒน์  จิระพันธุ์วานิช  นายสมบัติ นิเวศรัตน์ นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล
 นายวิวัฒน์  จิระพันธุ์วานิช นายสมบัติ  นิเวศรัตน์ นายสุชาติ  พรชัยวิเศษกุล
     
   
 
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
     
นายสุภพ ปิงตา  นายวิชัย คงรัตนชาติ นายเสถียร  พจน์โพธิ์ศรี 
นายสุภพ  ปิงตา นายวิชัย  คงรัตนชาติ นายเสถียร  พจน์โพธิ์ศรี
     
   
 
รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
     
นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ   นายสุวิทยา  จันทวงศ์ นายอภิญญา  สุจริตตานันท์ 
นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ นายสุวิทยา  จันทวงศ์ นายอภิญญา สุจริตตานันท์
     
   
     
รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
     
 นางพรพรรณ ศุภนคร  นางลักขณา บุญสนอง  
นางพรพรรณ ศุภนคร นางลักขณา  บุญสนอง ว่าง