ประวัติรองอธิบดี/รองเลขาธิการฯ

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
     
นายสมบัติ นิเวศรัตน์ นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์
นายสมบัติ นิเวศรัตน์ นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์
     
   
 
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
     
นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ นายธวัช เบญจาทิกุล นายสุรพล พลอยสุข
     
   
 
รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
     
นายอภิญญา  สุจริตตานันท์  
นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน นายอภิญญา สุจริตตานันท์  
     
   
     
รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
     
ว่าง ว่าง ว่าง