ประวัติรองอธิบดี/รองเลขาธิการฯ

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
     
 นายอนุรักษ์ ทศรัตน์  นายธีรพล  ขุนเมือง                     นางสาวอัญชลี สินธุพันธ์                  
 นายอนุรักษ์  ทศรัตน์ นายธีรพล  ขุนเมือง นางสาวอัญชลี สินธุพันธ์
     
   
 
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
     
นายสิงหเดช ชูอำนาจ   นายสุภพ ปิงตา นายวิชัย คงรัตนชาติ 
นายสิงหเดช  ชูนำนาจ นายสุภพ  ปิงตา นายวิชัย  คงรัตนชาติ
     
   
 
รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
     
 นายวรานนท์  ปิติวรรณ นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ  นายปฐม เพชรมณี 
 นายวรานนท์  ปีติวรรณ นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ นายปฐม เพชรมณี
     
   
     
รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
     
 พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร  นายโกวิท   สัจจวิเศษ  
พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร   นายโกวิท  สัจจวิเศษ ว่าง