ประวัติรองอธิบดี/รองเลขาธิการฯ

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
     
นางสาวอัญชลี สินธุพันธ์  นายสุพจน์ เอี่ยมมงคลสกุล นายวิวัฒน์  จิระพันธุ์วานิช
 นางสาวอัญชลี สินธุพันธ์ นายสุพจน์  เอี่ยมมงคลสกุล นายวิวัฒน์  จิระพันธุ์วานิช
     
   
 
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
     
นายสุภพ ปิงตา  นายวิชัย คงรัตนชาติ นายเสถียร  พจน์โพธิ์ศรี 
นายสุภพ  ปิงตา นายวิชัย  คงรัตนชาติ นายเสถียร  พจน์โพธิ์ศรี
     
   
 
รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
     
นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ   นายปฐม เพชรมณี นายสุวิทยา  จันทวงศ์ 
นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ นายปฐม เพชรมณี นายสุวิทยา  จันทวงศ์
     
   
     
รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
     
 นางเพ็ชรา ถาวระ  นางพรพรรณ ศุภนคร  
นางเพ็ชรา ถาวระ นางพรพรรณ ศุภนคร ว่าง