Service

 
 

e-Services

Links

 
     
 

Login

 
 
Username :
Password :
 
     
   
 

ประวัติรองอธิบดี/รองเลขาธิการฯ

 
 
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
     
นายธนิช นุ่มน้อย                                           
 นายธนิช นุ่มน้อย นายอนุรักษ์  ทศรัตน์ นายสิงหเดช  ชูนำนาจ
     
   
 
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
     
นายวิชัย คงรัตนชาติ    
นายวิชัย  คงรัตนชาติ นายวีรศักดิ์  ลดาคม นายธีรพล  ขุนเมือง
     
   
 
รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
     
นายสุวิทย์ สุมาลา    
 นายสุวิทย์ สุมาลา นายวรานนท์  ปีติวรรณ นางกาญจนา เทวะศิลชัยกุล
     
   
     
รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
     
 นายรักษ์ศักดิ์  โชติชัยสถิตย์    
 นายรักษ์ศักดิ์  โชติชัยสถิตย์  -ว่าง- -ว่าง-
     
   
     

 

 
     
Back to top