ประวัติรองอธิบดี/รองเลขาธิการฯ

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
     
นายวิวัฒน์  จิระพันธุ์วานิช  นายสมบัติ นิเวศรัตน์ นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล
 นายวิวัฒน์  จิระพันธุ์วานิช นายสมบัติ  นิเวศรัตน์ นายสุชาติ  พรชัยวิเศษกุล
     
   
 
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
     
นายสุภพ ปิงตา   นายเสถียร  พจน์โพธิ์ศรี 
นายสุภพ  ปิงตา ว่าง นายเสถียร  พจน์โพธิ์ศรี
     
   
 
รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
     
   นายสุวิทยา  จันทวงศ์ นายอภิญญา  สุจริตตานันท์ 
ว่าง นายสุวิทยา  จันทวงศ์ นายอภิญญา สุจริตตานันท์
     
   
     
รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
     
   นางลักขณา บุญสนอง  
ว่าง นางลักขณา  บุญสนอง ว่าง