ประวัติรองอธิบดี/รองเลขาธิการฯ

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
     
 นายอนุรักษ์ ทศรัตน์  นางสาวอัญชลี สินธุพันธ์                                       
 นายอนุรักษ์  ทศรัตน์ นางสาวอัญชลี สินธุพันธ์ -ว่าง-
     
   
 
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
     
นายสิงหเดช ชูอำนาจ  นายสุภพ ปิงตา นายวิชัย คงรัตนชาติ 
นายสิงหเดช  ชูนำนาจ นายสุภพ  ปิงตา นายวิชัย  คงรัตนชาติ
     
   
 
รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
     
นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ   นายปฐม เพชรมณี  
นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ นายปฐม เพชรมณี -ว่าง-
     
   
     
รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
     
 พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร    
พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร  -ว่าง- ว่าง