ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนสัญจร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรวจเยี่ยม ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนสัญจร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่เข้าเกณฑ์สินเชื่อธนาคารและมีมูลหนี้ไม่เกิน 50,000 บาท โดยให้ความช่วยเหลือตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน โดยแนะนำอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ สร้างอาชีพ ให้มีงานทำ การรับงานไปทำงาน เพื่อไปประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์