ก.แรงงาน ประชุมขับเคลื่อนงานจิตอาสากระทรวงแรงงาน

Date: 
Friday, 11 January 2019

            วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานขับเคลื่อนงานจิตอาสากระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาการจัดตั้ง บก. หรือคณะทำงานประสานงานภายในกระทรวงแรงงาน และการจัดทำแผนปฏิบัติงานการขับเคลื่อนงานจิตอาสากระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

--------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์