สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี เข้าติดตามการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ประเภทต้นแบบ ระดับทอง

นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี เข้าติดตามการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และเยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ประเภทต้นแบบ ระดับทอง กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก