สรจ.สุโขทัย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "บทบาทภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และการคิดต่างอย่างสร้างสรรค์" ในโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดสุโขทัย ประจำปี พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2