ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมหอพักแรงงานที่ Woodlands Lodge 2

 

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมแรงงาน ณ หอพักแรงงาน Woodlands Lodge 2 โดยนายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ อัครราชทูต ณ สิงคโปร์, นางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ สนร.สิงคโปร์ พร้อมด้วยฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ โดย Mr.Rajan Rajsharma ผู้แทนหอพักฯ ได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก หอพักแห่งนี้เป็นหอพักที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานกฎหมายที่พักสำหรับแรงงานต่างชาติของสิงคโปร์ ในการนี้ สนร.สิงคโปร์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อควรระวังและบทลงโทษโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดและการดื่มสุรา ความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น รับทราบข้อมูลสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานและดำรงชีวิตอยู่ในประเทศสิงคโปร์ และแนะนำช่องทางการติดต่อและบริการที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน เพื่อติดตามคุ้มครองสิทธิแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ต่อไป