สรจ.อุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562