ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

  

การรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ 1 รอบ Project and Progress Review"

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน                               

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายการดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายการดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รอบที่ ๒ 
 

 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายเขตรอบที่ ๒ Monitoying and Evaluation

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน                               

โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารไทยรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก รอบที่ 2 

การดำเนินการก่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558 รอบที่ 2 
 

 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายเขตรอบที่ ๑ (Project and Progress Reviews)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน                               

โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารไทยรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก รอบที่ 1 

การดำเนินการก่อนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ประจำปี ๒๕๕๗ รอบที่ ๑ 
 

 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายเขตรอบที่ ๒ (Monitoring and Evaluation)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน                               

โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญด้านปัญหายาเสพติด  

รายงานผลการตรวจติดตามภาพรวมเพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายด้านการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รอบที่ ๒ (Monitoring/Evaluation) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 

การติดตามประเมินผลภาพรวมรายโครงการ (Monitoring/Evaluation)โครงการพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายเขตรอบที่ ๑ (Project and Progress Reviews)ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน                               

โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญด้านปัญหายาเสพติด  

โครงการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (AC)โครงการพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  

การตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประเด็นนโยบายด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน กระทรวงแรงงาน  

 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายเขตรอบที่ ๒ ( Annual Inspection Repot : AIR) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน                               

โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบันเทาความเดือนร้อนด้านอาชีพ 

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕  

กิจกรรมการจัดสวัสดิการแรงงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามโครงการโรงงานสีขาว   

 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายเขตรอบที่ ๑ ( Semi-Annual Report : SeAR) 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน                               

โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบันเทาความเดือนร้อนด้านอาชีพ 

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕  

กิจกรรมการจัดสวัสดิการแรงงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามโครงการโรงงานสีขาว   

 

          รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

  

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รายเขตรอบที่ ๒ (Annual Inspection Report : AIR)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน                               

โครงการค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล/อำเภอ 

กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  

กิจกรรมติดตามและประเมินผลรายงานสภาพการจ้างและสภาพการทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างรวม ๑๐ คนขึ้นไป     

 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รายเขตรอบที่ ๑ (Semi-Annual Report : SeAR)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

โครงการค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน 

โครงการติดตามและประเมินผลรายงานสภาพการจ้างฯ  

โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

มิติคุณภาพการให้บริการ 

ตัวชี้วัด ที่ 2.2      

                            

ระดับความสำเร็จในการตรวจราชการร่วมกับที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน หรือเครือข่ายประชาสังคม หรือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

 

 

รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

 

(รอบที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓)

กรมการจัดหางาน

โครงการสร้างอาชีพใหม่ให้คนว่างงาน 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กิจกรรมยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงาน 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กิจกรรมตรวจและกำกับให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 

 

 

(รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓)

กรมการจัดหางาน

โครงการสร้างอาชีพใหม่ให้คนว่างงาน 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กิจกรรมยกระดับฝีมือและศักยภาพแรงงาน 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กิจกรรมตรวจและกำกับให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 

 

มิติคุณภาพการให้บริการ 

ตัวชี้วัด ที่ 2.2      

                            

ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของที่ปรึกษาภาคประชาชน เครือข่ายประชาสังคม และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

 


 

ที่มา : กลุ่มงานตรวจราชการ กระทรวงแรงงาน