ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องตลาดขวัญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

                 วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องตลาดขวัญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวพรวิไล  ผ่องศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนครั้งที่  9/2562 เพื่อประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานส่วนราชการกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในการประชุม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้