ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่พร้อมตกแต่งในการจัดกิจกรรม กระทรวงแรงงานร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Jul 24, 2019
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง ชั้น ๑ อาคาร ๑๕ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Jul 23, 2019
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Jul 19, 2019
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Jul 19, 2019
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Jul 18, 2019
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Jul 18, 2019
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่การถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ผ่านหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Jul 18, 2019
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Jul 12, 2019
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Jul 10, 2019
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมท่อน้ำดีห้องน้ำชาย ชั้น ๑ อาคาร ๑๕ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Jul 10, 2019
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Jul 08, 2019
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Jul 08, 2019
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะในต่างประเทศในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Jul 08, 2019
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Jul 08, 2019
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Jul 08, 2019
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Jul 08, 2019
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Jul 04, 2019
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Jul 02, 2019
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Jul 02, 2019
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Jul 02, 2019