กฎหมายแรงงาน

ลำดับ กฎหมาย TH EN
301 พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย
302 คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ ๒๖๔/๒๕๕๑ เรื่อง มอบหมายอำนาจในการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน ตามมาตรา ๑๓๙ (๓) ดาวน์โหลดกฎหมาย
303 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงาน หรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานจากลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย
304 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบคำร้องและแบบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย
305 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย
306 ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยพนักงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดกฎหมาย
307 คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 47 ดาวน์โหลดกฎหมาย Download law
308 ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างฯ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดกฎหมาย Download law
309 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง สาขาอาชีพที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ดาวน์โหลดกฎหมาย Download law
310 พระราชบัญญัติความมั่นคงทางสังคม พ.ศ. 2533 (1990) Download law
311 พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 Download law
312 พระราชบัญญัติความมั่นคงทางสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 Download law
313 กฏกระทรวง กำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้อนรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดกฎหมาย