ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กฎหมายแรงงาน

กฎหมาย TH EN
legal icon ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการทุพพลภาพ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon แนวปฏิบัติการขอยื่นคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ กรณีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon ประกาศคณะกรรมการทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เกิดจากการทำงาน ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดเวลาการจ่ายค่าทดแทนและหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าจ้างรายเดือน ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon ประการศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งรุนแรงหรือเรื้งรัง พ.ศ. ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงาน ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องอัตราเงินสบทบ อัตราเงินฝาก วิธิการประเมินและการเรียกเก็บเงินสมทบ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตร ๓๓ และมาตรา ๓๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตร ๔๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตร ๔๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตร ๔๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon แนวปฏิบัติการพิจารณาดำเนินการตามสัญญาจ้างให้บริการทางการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon กฏกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.๒๕๕๕ ดาวน์โหลดกฎหมาย