ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

กฎหมายแรงงาน

ลำดับ กฎหมาย TH EN
101 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ดาวน์โหลดกฎหมาย
102 พระราชบัญญัติ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.๒๕๕๘ ดาวน์โหลดกฎหมาย
103 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย
104 คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ ๑๘๖๒/๒๕๕๙ เรื่องมอบหมายข้าราชการเป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ ดาวน์โหลดกฎหมาย
105 คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ ๒๑๒๒/๒๕๕๙ เรื่องมอบหมายข้าราชการเป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ ดาวน์โหลดกฎหมาย
106 คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ ๒๑๒๐/๒๕๕๙ เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ดาวน์โหลดกฎหมาย
107 คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ ๑๘๒๑/๒๕๕๙ เรื่อง มอบการดำเนินการด้านคดีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ ดาวน์โหลดกฎหมาย
108 คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ ๒๑๑๖/๒๕๕๙ เรื่อง มอบการดำเนินการด้านคดีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ ดาวน์โหลดกฎหมาย
109 คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ ๓๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจคดีแพ่ง ดาวน์โหลดกฎหมาย
110 คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ ๓๑๒/๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจดำเนินคดีปกครอง ดาวน์โหลดกฎหมาย
111 คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ ๒๑๒๓/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจดำเนินงานของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ดาวน์โหลดกฎหมาย
112 คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ ๒๑๒๓/๒๕๕๙ เรื่องมอบการดำเนินงานของศูนย์ความรุ้ความสามารถกลาง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ดาวน์โหลดกฎหมาย
113 คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ ๒๑๒๑/๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติหลักสูตรและลงนามในวุฒิบัตร ดาวน์โหลดกฎหมาย
114 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดาวน์โหลดกฎหมาย
115 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตราไว้ ณ วันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน ดาวน์โหลดกฎหมาย
116 สรุปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดาวน์โหลดกฎหมาย
117 พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๓๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ ดาวน์โหลดกฎหมาย
118 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๔๘) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ดาวน์โหลดกฎหมาย
119 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่รับ ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม ดาวน์โหลดกฎหมาย
120 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง การอนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามา ในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ดาวน์โหลดกฎหมาย