ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

กฎหมายแรงงาน

ลำดับ กฎหมาย TH EN
161 กฎกระทรวง คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดกฎหมาย
162 กฎกระทรวง คุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดกฎหมาย
163 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗ ดาวน์โหลดกฎหมาย
164 กฏกระทรวง ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในการเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๔๗ ดาวน์โหลดกฎหมาย
165 กฏกระทรวง ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในที่รับไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๗ ดาวน์โหลดกฎหมาย
166 กฏกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๑)ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย
167 กฏกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๑)ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย
168 กฏกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๑)ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย
169 กฏกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๑)ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย
170 กฏกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๔๑)ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย
171 กฏกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๔๑)ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย
172 กฏกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๔๑)ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย
173 กฏกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๔๑)ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย
174 กฏกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๑)ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย
175 กฏกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๔๑)ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย
176 กฏกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๔๑)ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย
177 กฏกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๔๑)ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย
178 กฏกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๔๓)ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย
179 กฏกระทรวงแรงงาน กำหนดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจจ้างทำงานได้ พ.ศ.๒๕๔๗ ดาวน์โหลดกฎหมาย
180 กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดาวน์โหลดกฎหมาย