ประกาศราคากลาง ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560