ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Employment

 

 

คำแปล      : การจ้างงาน

คำอธิบาย  : การจ้างงานหมายถึงการสัญญาว่าจ้างให้ทำงานหรือบริการแลกค่าจ้างซึ่งทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง สัญญาจ้างงานอาจจัดทำขึ้นอย่างชัดเจนหรือละไว้ในฐานที่เข้าใจกันก็ได้

 

 

 

Forced Labour

 

 

คำแปล      : แรงงานบังคับ

คำอธิบาย  : แรงงานบังคับหรือแรงงานที่จำต้องทำคืองานหรือบริการที่บังคับให้คนทำเพื่อเป็นการลงโทษโดยที่คน
เหล่านั้นไม่ได้สมัครใจทำ บุคคลอาจถูกบังคับใช้แรงงานด้วยการขู่ การใช้ความรุนแรงทางกาย หรือการทารุณทาง
เพศ บางครั้งเหยื่ออาจถูกกักขังและบางครั้งเป็นแรงงานขัดหนี้ แรงงานบังคับหรือแรงงานที่จำต้องทำอาจมีหลาย
รูปแบบ

 

 

Freedom of Association

 

 

คำแปล      : เสรีภาพในการสมาคม

Gender

 

 

คำแปล      : มิติหญิงชาย

Governing Body

 

 

คำแปล      : คณะประศาสน์การ

คำอธิบาย  : คณะประศาสน์การซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้แทนรัฐบาล 28 คน สมาชิกที่เป็นผู้แทนนายจ้าง

14คน และสมาชิกที่เป็นผู้แทนลูกจ้าง 14 คน คือสภาบริหารของ ILO ซึ่งมีการประชุมปีละ 3 ครั้งที่นครเจนีวา

Informal Economy

 

 

คำแปล      : เศรษฐกิจนอกระบบ

คำอธิบาย  : เศรษฐกิจนอกระบบหมายถึงงานที่ไม่เป็นทางการ และหน่วยการผลิตที่ไม่อยู่ใต้กฎระเบียบ หน่วยการ
ผลิตและงานลักษณะนี้ไม่ได้รับความคุ้มครอง ไม่ได้รับการยอมรับ และไม่มีองค์กร ดังนั้นคนงานในเศรษฐกิจภาค
นี้จึงเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงและไม่มีความมั่นคง

 

 

 

 

Globalization

 

 

คำแปล      : โลกาภิวัตน์

International Labour Conference

 

คำแปล      : การประชุมใหญ่แรงงานระหว่างประเทศ

คำอธิบาย  : การประชุมใหญ่แรงงานระหว่างประเทศ คือการประชุมประจำปีของผู้แทนสามฝ่าย
(ได้แก่ ผู้แทนรัฐบาล ผู้แทนลูกจ้าง และผู้แทนนายจ้าง) จากประเทศที่เป็นสมาชิกของ ILO

 

 

 

 

Syndicate content