ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

มอบกระเช้าของขวัญเยี่ยมอาสาสมัครแรงงาน ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ได้ออกไปเยี่ยมอาสาสมัครแรงงานตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ซึ่งมีอาการป่วย สำนักงานแรงงานจึงได้มอบกระเช้าและพบปะพูดคุยกันเพื่อเป็นการให้กำลังใจ

 

 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นางศรีสุดา สิงห์ไพร) และคณะ ตรวจราชการจังหวัดกำแพงเพชร

                   เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔   ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นางศรีสุดา สิงห์ไพร) และผู้ตรวจราชการกรมสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้ตรวจราชการกรมจัดหางาน (นางสาวสุภาวดี ตันเจริญผล) ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นางกาญจนา  เทวะศิลชัยกุล) และผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นางเนตรนารี  หนุนภักดี) เดินทางมาตรวจราชการรอบที่ ๒ พร้อมเข้าพบคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร (นายวันชัย สุทิน)&

Syndicate content