ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นางศรีสุดา สิงห์ไพร) และคณะ ตรวจราชการจังหวัดกำแพงเพชร

                   เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔   ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นางศรีสุดา สิงห์ไพร) และผู้ตรวจราชการกรมสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้ตรวจราชการกรมจัดหางาน (นางสาวสุภาวดี ตันเจริญผล) ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นางกาญจนา  เทวะศิลชัยกุล) และผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นางเนตรนารี  หนุนภักดี) เดินทางมาตรวจราชการรอบที่ ๒ พร้อมเข้าพบคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร (นายวันชัย สุทิน)&

ฉะเชิงเทราจัดระเบียบสังคมในสถานประกอบการ รองรับปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกัน ระยะที่ ๓

             คณะทำงานจัดระเบียบสังคมในสถานประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทรา  นำโดยนางเตือนจิต      ศรีศาลา  แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา   ออกตรวจจัดระเบียนบสัีงคมในสถานประกอบการเขตอำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัด ๓ เดือน (มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๔) รองรับปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกัน ระยะที่ ๓ โครงการสถานประกอบการป้องกันยาเสพติด

จังหวัดยโสธร จัดโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ ปี 2554 ระยะที่ 1

 
 จังหวัดยโสธรจัดโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2554 ระยะที่ 1
"จ้างงานราษฎรกำจัดวัชพืช และนำวัชพืชทำปุ๋ยหมักชีวภาพ"
ณ   กุดไข่นุ่น  บ้านสังข์ หมู่ 7 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

Syndicate content