CERTIFICATION OF UNION

 

แปลว่า        : การรับรองสหภาพ

หมายถึง     : การปฏิบัติทางราชการ หรือคำสั่งของหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่างเช่นคณะกรรมาธิการแรงงานสัมพันธ์แห่งชาติ) ระบุชัดว่าสหภาพแรงงานเป็นอิสระจากอิทธิลของนายจ้าง มีคนงานส่วนใหญ่เป็นสมาชิก และจากเหตุนั้นนายจ้างจึงจะต้องยอมรับว่า สหภาพเป็นตัวแทนในการร่วมเจรจาต่อรองในนามลูกจ้างทั้งหมด

COMPULSORY UNION MEMBERSHIPY

 

แปลว่า       : สมาชิกสหภาพแรงงานโดยบังคับ

หมายถึง    : ใช้กับ "กิจการปิด" (closed shop) หรือ "กิจการสหภาพ" (union shop) ซึ่งกำหนดให้ลูกจ้างจะต้องเป็นหรือกลายเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน เป็นเงื่อนไขในการว่าจ้าง (ดู "กิจการปิด" หรือ "กิจการสหภาพ"...ประกอบ)

 

RIVAL UNION DISPUTE

 

แปลว่า      : ข้อพิพาทระหว่างสหภาพที่แข่งขันกัน

หมายถึง   : ข้อพิพาทระหว่างสหภาพแรงงานสองแห่งหรือมากกว่า ในประเด็นที่ว่าแต่ละแห่งก็แย่งจะเป็นตัวแทนในฐานะเป็นผู้ทำการเจรจาต่อรองให้กับคนงานบางกลุ่ม ข้อพิพาทของสหภาพที่แข่งขันดังกล่าว ต่างกับข้อพิพาทในเรื่องขอบเขตอำนาจของสหภาพแรงงาน ซึ่งอันหลังนี้มักจะเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับงานหรือชนิดของงาน แต่ข้อพิพาทของสหภาพที่แข่งขันกันไม่คำนึงถึงขอบเขตอำนาจของสหภาพแรงงานระหว่างกัน แต่ละสหภาพต่างก็แข่งขันมุ่งเอาชนะในการเป็นตัวแทนของตน

REAL WAGES

 

แปลว่า         :  ค่าจ้างที่แท้จริง

หมายถึง     อำนาจในการซื้อของค่าจ้างที่ได้รับเป็นเงินและปรับหาค่าที่แท้จริงแล้ว กล่าวคือ เป็นการเปรียบเทียบของค่าจ้างที่เป็นตัวเงินกับระดับค่าครองชีพ หรือราคาสินค้า ตัวอย่างเช่น ถ้าอัตราค่าจ้างขึ้นไปสิบเปอร์เซ็นต์  และอัตราค่าครองชีพก็ขึ้นไปสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยในระยะนั้น อันนี้ถือว่าค่าจ้างที่แท้จริงคง

มีอัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

COMULSORY ARBITRATION

 

แปลว่า        : การตัดสินชี้ขาดโดยการบังคับ

PROHIBITED PRACTICES

 

แปลว่า         : การกระทำต้องห้าม

หมายถึง      : เป็นคำที่ใช้ทั่วไปในการจ้างงานของรัฐ โดยหมายถึงการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อแรงงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์การนายจ้างและองค์การลูกจ้าง

PROFIT SHARING

 

แปลว่า         : การเฉลี่ยผลกำไร

หมายถึง      : แผนที่จะทำให้ลูกจ้างได้รับการแบ่งปันส่วนหนึ่งตามกำหนดจากรายได้สุทธิของบริษัท

หรือเป็นรายได้นอกเหนือไปจากจำนวน ที่ได้ระบุไว้โดยปกติจะทำการหารายเฉลี่ยจากบันทึกการทำงาน

ของลูกจ้างหรือด้วยวิธีอื่น แล้วจ่ายให้ในรูปปันผลรายปี หรือรายครึ่งปี

COMPANY UNION

 

แปลว่า        : สหภาพเฉพาะบริษัท

BUSINESS AGENT

 

แปลว่า      : ผู้ทำการแทนสหภาพ

PRODUCTIVITY

 

แปลว่า         : ความสามารถในการผลิต

หมายถึง      : จำนวนผลผลิตที่ผลิตได้ เมื่อเทียบกับความพยายามหรือเวลาที่ใช้ไป การวัดผลผลิตวัดเป็นหน่วย ต่อคนต่องาน หรือต่อชั่วโมง หรือต่อวันทำงาน

Syndicate content