ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จ่ายเงินค่าจ้างแรงงานตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ ปี 2554

    

  นายดำรงศักดิ์  แก้วทองคำ แรงงานจังหวัดพิจิตร จ่ายเงินค่าจ้างแรงงานตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ ปี 2554 โครงการจ้างแรงงานปรับสภาพพื้นที่ สภ.วชิรบารมี ผู้เข้าร่วมโครงการ 10 คน

Syndicate content