ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จังหวัดเพชรบุรี ออกให้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดเพชรบุรี

                นายศิริพจน์     วัฒนานุกูล    นักวิชาการแรงานชำนาญการ    ได้รับมอบหมายจากนางวันเพ็ญ  พรหมเกษ  แรงงานจังหวัดเพชรบุรี  นำคณะหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงานจังหวัดเพชรบุรี  ออกให้บริการประชาชน  ร่วมกับจังหวัดฯ  "ตามโครงการ บำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  ในพื้นที่  ต.หนองกระปุ   อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี  วันที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๔&

จังหวัดกระบี่ ติดตามประเมินผลโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

 
 

จังหวัดกระบี่  ติดตามประเมินผลโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

Syndicate content