ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Prachuabkirikhan Office of Labour jointly arranged the urgent employment and Labour Skill Development Project.

ผลการดำเนินงาน 1 ปี กระทรวงแรงงาน (30 ธันวาคม 2551 - 30 ธันวาคม 2552)

             การดำเนินงานของกระทรวงแรงงานภายหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายไพฑูรย์   แก้วทอง) ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งและบริหารงานด้านแรงงาน  เป็นช่วงที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานประกอบกิจการทำให้เกิดปัญหาด้านแรงงานต่าง ๆ ตามมา  ทั้งปัญหาการเลิกจ้าง การว่างงานของผู้ที่อยู่ในตลาดแรงงานและผู้ที่จบการศึกษาที่เข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ การชุมนุมเรียกร้องของผู้ใช้แรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กำหนดนโยบายด้านแรงงาน  จำนวน  ๗ ข้อ  เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดกา

Samut Sakhon governor visited workplaces.

Jop / People search

Jop / People search

Syndicate content