ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
Data row ส่งเสริมกำรลงทุนและกฎหมำยอื่นๆ did not validate. Please check it

Performance policy, Minister of the year Rally 2552.

Results for 4-year action plan by the Ministry of Labor.

e-service

e-service

Recommended sites

Recommended sites

Download

download

คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานทั่วราชอาณาจักร ณ เดือนสิงหาคม 2558

HTML Code

Reports a measure labor conditions in 2552 BC

   

 

Reports a measure labor conditions in 2552 BC

 

Ordinance to the Social Security Act 2533 All employers are forced to one or more employees from 2545 BC

กลุ่มผู้ใช้: 
พนักงาน/ลูกจ้าง
กลุ่มผู้ใช้: 
ผู้ประกอบการ
File: 
Syndicate content