บทความการประชุมประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO

การประชุมประจำปี ILO สมัยที่ 93 เริ่มขึ้นแล้ว

 

 

            ตามที่กระทรวงแรงงานได้ส่งคณะผู้แทนไตรภาคี อันประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายรัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้างเดินทางไปเข้าร่วมประชุมประจำปี ILO สมัยที่ 93 ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 31 - 16 มิถุนายน 2548 นั้น

ประเทศไทยกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ

ประเทศไทยกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ

 

ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกก่อตั้งองค์การตั้งแต่ พ.ศ. 2462 (ค.ศ. 1919) ประเทศไทยและ ILO มีความสัมพันธ์
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

หลักสูตรประกอบอาชีพอิสระ

หลักสูตร: 
ผู้ประกอบการอิสระ

หลักสูตรประกอบอาชีพอิสระ

หลักสูตรเสริมทักษะ

หลักสูตร: 
เสริมทักษะ

         หลักสูตรเสริมทักษะ     

หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน

หลักสูตร: 
ยกระดับฝีมือ

หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน

 

หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน

หลักสูตร: 
เตรียมเข้าทำงาน

         หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน  

 

          สำหรับผู้หางาน ที่ต้องการมีทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่าง ๆ ให้มีความพร้อมก่อนเริ่มทำงานใหม่ หรือหางานทำ ใช้เวลาฝึกตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไปพร้อมฝากเข้าฝึกงานในสถานประกอบการจริง เพื่อประสบการณ์และความมั่นใจในฝีมือตนเอง

 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๑

 

 

File: 
Syndicate content