สถานการณ์แรงงาน ปี 2551

 

 

Situation of workers in 2551

ก. แรงงาน คิกออฟช่วย SME ปั้นแรงงานคุณภาพ ปี 62 ตั้งเป้ากว่า 15,000 คน

วันที่: 
21 มกราคม 2019
          วันที่ 21 มกราคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอร์รัล กรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 

ก.แรงงาน เปิดฝึกอบรมข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 22 ปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี

วันที่: 
21 มกราคม 2019

           ก.แรงงาน ฝึกอบรมข้าราชการใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 22 มีผู้เข้าอบรมทั้งส่วนกลางและภูมิภาครวม 93 คน โดยผู้บริหารระดับสูงพบปะและให้โอวาท ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ดูแลประชาชน รักษาสุขภาพให้แข็งแรง รู้จักอดออม มีจิตบริการ เรียนรู้กฎระเบียบ เขียนหนังสือราชการได้ พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา พร้อมปรับตัวให้สามารถอยู่กับผู้อื่นได้

 

 

สนร. มาเลเซียเยี่ยมแรงงานไทย บริษัท Acre Works Sdn Bhd

               สนร. มาเลเซียเยี่ยมแรงงานไทย บริษัท Acre Works Sdn Bhd เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวกรรณิกา  แท่นคำ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย (สนร.

MOL Meets to Review Office of the Permanent Secretary of Labour’s Strategies for 2017-21

วันที่: 
18 มกราคม 2019

            The Permanent Secretary Labour concluded the workshop to review the strategic plan of the Office of the Permanent Secretary of Labour for 2017-2021. The workshop also created awareness among agencies of plans to be implemented in accordance with the national strategy and 12th Economic Development Plan to achieve effective results.

 

Syndicate content