หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลต้นไม้บริเวณกระทรวงแรงงาน (เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/02/2562
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2562
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2562
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างยานพาหนะในต่างประเทศในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/01/2562
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดิทัศน์การให้สัตยาบรรณ C188 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2562
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2562
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2562
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2562
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือและจ้างถ่ายเอกสารฯ สำหรับประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2562
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ และแฟ้มบรรจุเอกสาร สำหรับประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน ของกระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2562
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/02/2562
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตบอร์ดประชาสัมพันธ์นโยบายเร่งด่วนกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/02/2562
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างดำเนินการโครงการจัดประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/02/2562
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนว 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง
05/02/2562
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/02/2562
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่บทสัมภาษณ์/สกู๊ปข่าว ภารกิจกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/02/2562
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงแรงงาน ผ่านหนังสือพิมพ์รายวัน และสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/02/2562
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ภารกิจกระทรวงแรงงานในการเป็นประธานคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/02/2562
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ(ฉบับที่ 8) และคำชี้แจงประกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/02/2562
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/02/2562