ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

หน้าหลัก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวเรื่อง วันที่เผยแพร่
81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องแฟกซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2562
82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักผ้าม่าน ห้องรองปลัดกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2562
83
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ตู้ไฟฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2562
84
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟัสวาวล์โถปัสวะชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2562
85
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบสายไฟเวทีห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2562
86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเพดานห้องน้ำหญิง ชั้น ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2562
87
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโช๊คประตู ห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2562
88
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตกแต่งสถานที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2562
89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม กระทรวงแรงงานร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2562
90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/05/2562
91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบริการประชาชน ณ จุดเดียวทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว (One Stop Service : OSS.MOL.GO.TH) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2562
92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2562
93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเพดานห้องน้ำหญิง ชั้น ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2562
94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟัสวาวล์โถปัสวะชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2562
95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2562
96
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2562
97
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/05/2562
98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/05/2562
99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2562
100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหนังสือคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2562